qjD
搜索
功能選單
線上用戶
2人線上 (1人在瀏覽訪客人數統計)

會員: 0
訪客: 2

更多…

統計計數報表 (訪客計數) <http://ceag.cyc.edu.tw>

有效資料數 : 3000 (2018-03-08 -> 2018-03-24)
參照網址(一覽)
http://www.tpjh.cyc.edu.tw/ http://www.tpjh.cyc.edu.tw/ 43
Irregular Expression Irregular Expression 3
http://www.cyc.edu.tw/ http://www.cyc.edu.tw/ 2
http://blog.xuite.net/ http://blog.xuite.net/ 2
http://r.search.yahoo.com/ http://r.search.yahoo.com/ 1
http://bb5.babyhome.com.tw/ http://bb5.babyhome.com.tw/ 1
http://m.xuite.net/ http://m.xuite.net/ 1

搜尋關鍵分析
WZNU WZNU 1
IWD IWD 1

星期分析
星期日 星期日 452,399 (14%)
星期一 星期一 459,554 (14%)
星期二 星期二 468,211 (15%)
星期三 星期三 464,943 (15%)
星期四 星期四 447,637 (14%)
星期五 星期五 440,316 (14%)
星期六 星期六 438,701 (14%)

時間帶分析
00 9236Robot : 131321 140,557 (4%)
01 7500Robot : 127430 134,930 (4%)
02 7262Robot : 122014 129,276 (4%)
03 6530Robot : 121716 128,246 (4%)
04 6189Robot : 122928 129,117 (4%)
05 5974Robot : 119413 125,387 (4%)
06 6236Robot : 120841 127,077 (4%)
07 6928Robot : 121943 128,871 (4%)
08 9891Robot : 118678 128,569 (4%)
09 11915Robot : 116668 128,583 (4%)
10 12833Robot : 119841 132,674 (4%)
11 12800Robot : 124749 137,549 (4%)
12 10374Robot : 127665 138,039 (4%)
13 12200Robot : 123656 135,856 (4%)
14 13370Robot : 120643 134,013 (4%)
15 13135Robot : 119029 132,164 (4%)
16 11524Robot : 117444 128,968 (4%)
17 10340Robot : 116681 127,021 (4%)
18 9491Robot : 119536 129,027 (4%)
19 10473Robot : 122239 132,712 (4%)
20 12381Robot : 122293 134,674 (4%)
21 12936Robot : 122138 135,074 (4%)
22 12430Robot : 122406 134,836 (4%)
23 10737Robot : 127813 138,550 (4%)

Powered by XOOPS © 2001-2015 The XOOPS Project