qjD
搜索
功能選單
線上用戶
11人線上 (1人在瀏覽訪客人數統計)

會員: 0
訪客: 11

更多…

統計計數報表 (訪客計數) <http://ceag.cyc.edu.tw>

有效資料數 : 3000 (2017-02-16 -> 2017-02-20)
參照網址(一覽)
https://www.inboundlinks.win/ https://www.inboundlinks.win/ 4
http://pei.cjjh.tc.edu.tw/ http://pei.cjjh.tc.edu.tw/ 2
http://r.search.yahoo.com/ http://r.search.yahoo.com/ 1
http://www.domain2008.com/ http://www.domain2008.com/ 1
http://www.ggps.cyc.edu.tw/ http://www.ggps.cyc.edu.tw/ 1
http://www.google.com.tw/ http://www.google.com.tw/ 1

搜尋關鍵分析

星期分析
星期日 星期日 428,742 (14%)
星期一 星期一 435,823 (15%)
星期二 星期二 443,653 (15%)
星期三 星期三 439,591 (15%)
星期四 星期四 422,754 (14%)
星期五 星期五 416,434 (14%)
星期六 星期六 414,863 (14%)

時間帶分析
00 8873Robot : 124644 133,517 (4%)
01 7158Robot : 120993 128,151 (4%)
02 6961Robot : 115609 122,570 (4%)
03 6223Robot : 115268 121,491 (4%)
04 5885Robot : 116378 122,263 (4%)
05 5700Robot : 112825 118,525 (4%)
06 5936Robot : 113899 119,835 (4%)
07 6610Robot : 114660 121,270 (4%)
08 9518Robot : 111588 121,106 (4%)
09 11461Robot : 109679 121,140 (4%)
10 12360Robot : 113171 125,531 (4%)
11 12320Robot : 117925 130,245 (4%)
12 9960Robot : 120851 130,811 (4%)
13 11773Robot : 116776 128,549 (4%)
14 12902Robot : 113767 126,669 (4%)
15 12675Robot : 112074 124,749 (4%)
16 11092Robot : 110755 121,847 (4%)
17 9951Robot : 110072 120,023 (4%)
18 9110Robot : 112919 122,029 (4%)
19 10093Robot : 115800 125,893 (4%)
20 11946Robot : 115689 127,635 (4%)
21 12502Robot : 115771 128,273 (4%)
22 11977Robot : 116049 128,026 (4%)
23 10258Robot : 121463 131,721 (4%)

Powered by XOOPS © 2001-2015 The XOOPS Project