qjD
搜索
功能選單
線上用戶
12人線上 (1人在瀏覽訪客人數統計)

會員: 0
訪客: 12

更多…

統計計數報表 (訪客計數) <http://ceag.cyc.edu.tw>

有效資料數 : 3000 (2017-03-27 -> 2017-03-30)
參照網址(一覽)
https://www.inboundlinks.win/ https://www.inboundlinks.win/ 3
http://tecs.otecs.ntnu.edu.tw/ http://tecs.otecs.ntnu.edu.tw/ 1
http://www.domain2008.com/ http://www.domain2008.com/ 1
http://210.240.193.239/ http://210.240.193.239/ 1

搜尋關鍵分析

星期分析
星期日 星期日 433,510 (14%)
星期一 星期一 441,045 (15%)
星期二 星期二 449,194 (15%)
星期三 星期三 445,909 (15%)
星期四 星期四 428,891 (14%)
星期五 星期五 420,515 (14%)
星期六 星期六 419,474 (14%)

時間帶分析
00 8914Robot : 126222 135,136 (4%)
01 7212Robot : 122430 129,642 (4%)
02 6995Robot : 117043 124,038 (4%)
03 6252Robot : 116730 122,982 (4%)
04 5913Robot : 117847 123,760 (4%)
05 5729Robot : 114326 120,055 (4%)
06 5961Robot : 115427 121,388 (4%)
07 6637Robot : 116250 122,887 (4%)
08 9550Robot : 113082 122,632 (4%)
09 11509Robot : 111133 122,642 (4%)
10 12407Robot : 114575 126,982 (4%)
11 12368Robot : 119378 131,746 (4%)
12 10012Robot : 122400 132,412 (4%)
13 11812Robot : 118301 130,113 (4%)
14 12950Robot : 115229 128,179 (4%)
15 12728Robot : 113547 126,275 (4%)
16 11152Robot : 112231 123,383 (4%)
17 9992Robot : 111580 121,572 (4%)
18 9162Robot : 114375 123,537 (4%)
19 10138Robot : 117331 127,469 (4%)
20 11993Robot : 117262 129,255 (4%)
21 12551Robot : 117188 129,739 (4%)
22 12029Robot : 117463 129,492 (4%)
23 10300Robot : 122931 133,231 (4%)

Powered by XOOPS © 2001-2015 The XOOPS Project