qjD
搜索
功能選單
線上用戶
2人線上 (1人在瀏覽訪客人數統計)

會員: 0
訪客: 2

更多…

統計計數報表 (訪客計數) <http://ceag.cyc.edu.tw>

有效資料數 : 3000 (2017-10-11 -> 2017-10-20)
參照網址(一覽)
https://www.inboundlinks.win/ https://www.inboundlinks.win/ 26
http://www.tpjh.cyc.edu.tw/ http://www.tpjh.cyc.edu.tw/ 18
http://www.domain2008.com/ http://www.domain2008.com/ 1
http://openid.cyccc.tw/ http://openid.cyccc.tw/ 1
http://m.baidu.com/ http://m.baidu.com/ 1
http://pei.cjjh.tc.edu.tw/ http://pei.cjjh.tc.edu.tw/ 1
http://hlaotvee0369.pixnet.net/ http://hlaotvee0369.pixnet.net/ 1
http://www.cyc.edu.tw/ http://www.cyc.edu.tw/ 1

搜尋關鍵分析
理化教學影片 理化教學影片 1

星期分析
星期日 星期日 445,305 (14%)
星期一 星期一 452,530 (14%)
星期二 星期二 461,012 (15%)
星期三 星期三 458,111 (15%)
星期四 星期四 440,721 (14%)
星期五 星期五 432,959 (14%)
星期六 星期六 431,333 (14%)

時間帶分析
00 9120Robot : 129515 138,635 (4%)
01 7377Robot : 125540 132,917 (4%)
02 7159Robot : 120211 127,370 (4%)
03 6426Robot : 119857 126,283 (4%)
04 6068Robot : 121024 127,092 (4%)
05 5879Robot : 117501 123,380 (4%)
06 6123Robot : 118992 125,115 (4%)
07 6804Robot : 120135 126,939 (4%)
08 9756Robot : 116774 126,530 (4%)
09 11749Robot : 114685 126,434 (4%)
10 12671Robot : 117856 130,527 (4%)
11 12636Robot : 122726 135,362 (4%)
12 10225Robot : 125675 135,900 (4%)
13 12058Robot : 121623 133,681 (4%)
14 13182Robot : 118496 131,678 (4%)
15 12958Robot : 116812 129,770 (4%)
16 11362Robot : 115334 126,696 (4%)
17 10198Robot : 114749 124,947 (4%)
18 9351Robot : 117567 126,918 (4%)
19 10338Robot : 120402 130,740 (4%)
20 12203Robot : 120414 132,617 (4%)
21 12807Robot : 120283 133,090 (4%)
22 12257Robot : 120550 132,807 (4%)
23 10501Robot : 126051 136,552 (4%)

Powered by XOOPS © 2001-2015 The XOOPS Project